פוסטים

שי צבי הורודי, בית הבליעה, מוזאון תל אביב, אוצרת: אלן גינתון

מיגונית, מרגו עובדיה, הירקון 19, אוצר: בועז ארד